Otsi

kolmapäev, 21. märts 2012

MTÜ Hea Algus AVATUD PEREKESKUS

" Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"


Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab kodanikeühenduste avalike teenuste äriplaanide koostamise projekte. Toetatavate projektide eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.

Sellest fondist sai projekt Äriplaani koostamine MTÜ Hea Algus Avatud Perekeskusele toetust 3378,68 eurot.
Projekti raames ja toel soovib MTÜ Hea Algus koostöös avaliku võimu esindajate ja valdkondlike partneritega koostada (01.03.12 kuni 30.06.12) avaliku teenuse äriplaani loodavale HEA ALGUSE AVATUD PEREKESKUSELE, mille tegevus on suunatud pilootprojektina Tartu 0-10 aastaste lastega noortele peredele.

Perekeskuse poolt pakutava avaliku teenuse fookuses on:

• sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);

• sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused

•vaba- ja huviharidusega seotud teenused;

Avatud perekeskuse poolt pakutavate teenuste sisuks on: koolitused lastevanematele; perede nõustamine; mängutoateenused; perekohvikud; loov-ja huvitegevused, toetavate trükiste väljaandmine jne.

Projekti raames leiavad aset äriplaani koostamise töökoosolekud ning konsulteeritakse ekspertidega.

Hea Alguse partneriteks äriplaani koostamisel on Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu LV Sotsiaalabi osakond

Projekti elluviimisele aitab kaasa MTÜ senine tegevus:

•1997. aastal alustas tegevust HA Pereprogramm, mis on suunatud väikelastega peredele,

kus kasvab 0-7 a laps. Pereprogramm toetab lapsevanemaid, õpetades neid laste arenguvajaduste ja isiksusega arvestama ning sobivat kasvukeskkonda looma. Samas suunatakse lapsevanemaid elukvaliteedi parandamise osas. Põhitegevusteks on perekülastusvisiidid, grupitegevused ja –koolitused lastele ja lastevanematele, perede ühisüritused ning laste kooliks ettevalmistamine. Ajavahemikus 1997- 2011 on HA pereprogramm nõustanud, koolitanud ja aidanud oma eluga toime tulla 324 väikelapsega perel. HA Pereprogrammiga on hõivatud 12 osalise- või täiskohaga spetsialisti.

•2000. aastal asutati ühingu juurde ametlik HA Koolituskeskus, mis pakub täiendkoolitust lasteaia- ja kooliõpetajatele (koolitusluba 6317 HTM);

•Oma 17 tegevusaasta jooksul on HA korraldanud arvukaid lastevanematele ja õpetajatele suunatud teemapäevi, koolitusi, konverentse, suvelaagreid;

· MTÜ Hea Algus kuulub aktiivsesse rahvusvahelisse koostööühendusse ISSA - International Step by Step Association, mille liikmete tegevuse eesmärk on demokraatia põhimõtete edendamine lasteaia-ja kooliprogrammide arendamise abil (www.issa.nl).

· MTÜ HA on Lapse Huvikaitse Koja asutajaliige (2010). Koda ühendab Eesti laste ja perede temaatikaga tegelevaid MTÜsid, kes osalevad aktiivselt laste ja perede huvikaitses ja panustavad riikliku laste- ja perepoliitika kujundamisse.

Kommentaare ei ole: